Bus from Nîmes to Rümnick

Schedule from Nîmes (Bus Station) to Râmnicu Sărat (Gara)

Râmnicu Sărat (Gara)

Route schedule is not available.

Stops on Maps

Râmnicu Sărat (Gara)

Nîmes (Bus Station), Place de l'ONU, 30000 Nîmes
Nîmes (Bus Station)
Râmnicu Sărat (Gara), str. Horia, nr. 1, 125300 Râmnicu Sărat
Râmnicu Sărat (Gara)

Prices from Nîmes (Bus Station) to Râmnicu Sărat (Gara)

Râmnicu Sărat (Gara)

Route prices are not available.